นโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และบริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (รวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการกู้ยืมเงิน (ในกรณีของบริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด) และแพลตฟอร์มคราว์ฟันดิง ให้บริการลงทุนคราวด์ฟันดิง ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (ในกรณีของบริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด) รวมถึงการปฏิบัติงานและระบบงานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนภายใต้เว็บไซต์(“การให้บริการ”) บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความสำคัญต่อเรา และ บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งวิธีการทางกายภาพ เทคนิค
และองค์กรซึ่งต้องทำให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัย และการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะชี้แจงว่า บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการ และวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ. โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน


1.              ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บรวบรวม

ท่านอาจได้รับการสอบถาม อาจต้องให้ และปฏิบัติโดยต่อเนื่องเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือประเภทของข้อมูลซึ่งได้รับจากหลายแหล่งตามพ.ร.บ. ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1.1            ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

(a)   ข้อมูลระบุตัวตน: คำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง ชื่อกลาง นามสกุล อักษรย่อจากชื่อจริง ชื่อเล่น นามแฝง อายุ
วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพการสมรส สัญชาติ ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพรายละเอียดการเกณฑ์ทหาร ลายเซ็น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน Line ID อีเมล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ภาพวาดแผนที่หรือสถานที่ตั้งของที่อยู่ สถานะที่อยู่ปัจจุบัน (เช่น เป็นเจ้าของบ้าน ผู้อาศัยในนามเจ้าบ้าน บ้านพักสวัสดิการ บ้านเช่า และอัตราค่าเช่ารายเดือน ค่าผ่อนชำระบ้านต่อเดือน และระยะเวลาที่ได้เข้าอยู่อาศัย) ระดับการศึกษา ข้อมูลระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน) อาชีพ สถานะการจ้างงาน ตำแหน่งงาน และอายุงาน

(b)  รายละเอียดทางการเงิน: แหล่งรายได้หลัก เอกสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยนายจ้าง แหล่งรายได้อื่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวในบัญชี (Bank Statement) สำเนาบัตรเครดิต เลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ ใบสมัครสินเชื่อ บันทึกการชำระเงินและความน่าเชื่อถือทางการเงิน (เช่น สถานะข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน) ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการลงทุนคราวด์ฟันดิง ข้อมูลการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประวัติกิจกรรมการลงทุน

(c)   แพลตฟอร์มและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์: กิจกรรมและธุรกรรม และ/หรือข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในการใช้บริการของท่าน เช่น อุปกรณ์ IP address รหัสซึ่งบ่งบอกข้อมูลออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลเชื่อมต่อ ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของบราวเซอร์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (website data log) เว็บไซต์ที่อ้างถึง ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (log in log) ข้อมูลธุรกรรม พฤติกรรมลูกค้า สถิติการเข้าสู่เว็บไซต์ เวลาการเข้าสู่เว็บไซต์ ประวัติการค้นหา การใช้ระบบต่างๆ บน แพลตฟอร์ม และข้อมูลซึ่งเก็บผ่านคุกกี้ที่จำเป็น และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันผ่านการลงทะเบียนของท่าน และการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการลงทะเบียนใช้งานกับพนักงานของบริษัทฯ และแบบฟอร์มการสมัคร

(d)  ข้อมูลการสื่อสาร: ข้อมูลเสียงของท่านซึ่งบันทึกไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูล บันทึกการสอบถามของท่าน และรายละเอียดหรือเนื้อหาการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารจากการประชุม งานอีเว้นท์ งานสัมนา การพูดคุย การเดินสายสัมนา (road show) การทำแบบสอบถาม การจัดงาน หรืองานที่สนับสนุนโดยบริษัทฯ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง หรือรักษาความสัมพันธ์กับท่าน คำขอของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งให้บริการแก่ท่านรวมถึงในกรณีอื่นใด

(e)  ข้อมูลการตลาด: การตั้งค่าทางการตลาดของท่าน ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ คาดว่าท่านอาจสนใจ และการอ้างถึง/การอนุมานจากการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ

(f)   ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม: ข้อมูลซึ่งแสดงว่าท่านมีสัญชาติหรือสถานที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ท่านถือสัญชาติอเมริกัน (Green Card) หรือไม่ ท่านมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (IRS) หรือไม่

(g)  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่านได้ไห้ไว้กับบริษัทฯ (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน บุคคลอ้างอิง ผู้ค้ำประกัน บุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อเรียกเก็บหนี้ พยาน ผู้รับผลประโยชน์ ทนายความ หรือจากโครงการที่จัดโดยตัวแทน หรือผู้แทนที่มีอำนาจของบริษัทฯ ) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไว้กับบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย โดย (ก) แจ้งให้บุคคลอื่นทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (ข) เมื่อต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นการยืนยันทางกฎหมาย
ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้

(h)  ความสัมพันธ์ทางสังคม: เช่น สถานภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น) และความสัมพันธ์อื่น

(i)    ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็น:ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ท่านสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกส่งให้บริษัทฯ (รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์) การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อติชม การร้องเรียน การให้คำแนะนำ
การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้ไว้ระหว่างที่ติดต่อสื่อสารด้านการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยบนโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

(j)     ข้อมูลอ่อนไหว: ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ในกรณีที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการขอความยินยอม หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ถ้าบริษัทฯ เก็บข้อมูลดังกล่าวจากผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ได้กรณีถ้าบริษัทฯ ทราบภายหลังว่าได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ หรือกรณีของผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ตามลำดับ โดยที่บริษัทฯ ไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่บริษัทฯ จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อบริษัทฯ สามารถอ้างเหตุผลทางกฎหมายส่วนอื่นนอกจากความยินยอมได้เท่านั้น

1.2         แหล่งที่มาของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้บริการของบริษัทฯ การให้บริการออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือให้บริการทางไกล (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาดอื่น ๆ)

(a)    ช่องทางอื่นนอกจากการบริการ: บริษัทฯ ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริการ เช่น เมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ ก่อนการทำธุรกรรม สมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ขอเอกสารเสนองาน หรือข้อเสนอต่าง ๆ จากบริษัทฯ หรือเข้าร่วมการทำธุรกรรมหรือการทำสัญญา (ไม่ว่าจะติดต่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด ๆ เช่น ผ่านสาขาบริษัทฯ
แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ หรืออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน) หรือข้อมูลที่ได้รับจากห้องเก็บเอกสาร (DataRoom) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึง ข้อมูลการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความเห็น และข้อมูลอื่นใดที่ท่านอาจมีตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1

(b)    จากแหล่งอื่น: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งข้อมูลของทางการ (เช่น หน่วยงานราชการที่มีฐานข้อมูลของบุคคลที่น่าเชื่อถือ)
นายจ้างของท่าน องค์กรที่บริษัทฯ ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรเหล่านั้น) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัทฯ
บริษัทในเครือของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น แพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ)ตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการของนายจ้างปัจจุบันของท่าน และจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ

1.3         การเก็บรวบรวมข้อมูลตามพ.ร.บ.

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ. สำหรับ (1) เพื่อการปฏิบัติการตามสัญญา และ/หรือทำธุรกรรมกับท่าน (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (4) เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุภาพของท่าน และ/หรือ (5) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ  เพื่อใช้สิทธิกับหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถูกกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่านทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมแยกต่างหากจากท่านหากมีการประมวลผลอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งเป็นการกระทำตามกฎหมาย

2.              การใช้คุกกี้

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ในจุดประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บข้อมูลในประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดหาการให้บริการแก่ท่าน เพื่อพัฒนาการให้บริการ และ/หรือการให้บริการเฉพาะเพื่อท่าน ท่านอาจปรับตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ และ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
โปรดพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบเครื่องมือติดตามที่ได้เปิดใช้บนคอมพิวเตอร์ขอท่าน และ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือปิดคุกกี้หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลซึ่งเก็บจากการใช้คุกกี้

ท่านมีสิทธิ ไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทำการให้บริการแก่ท่านได้

3.              การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างการให้บริการ บริษัทฯ อาจใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต”):-

3.1            เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ และให้บริการ: เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการรับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัทฯเพื่อดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้บริการลูกค้า เพื่อบริหารจัดการบัญชี/สินเชื่อ(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตอบข้อสอบถาม การรับคำร้อง และคำถาม และ/หรือการแก้ไขข้อพิพาท) เพื่อดำเนินการส่งต่อข้อมูลการลงทุนของท่านให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อการออกเอกสารและบันทึกการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ
เพื่อดำเนินการและส่งต่อข้อมูลการขอกู้ยืมเงินของท่านให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา และประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย เพื่อประเมินข้อมูลทางการเงิน สถานะทางการเงิน ความต้องการทางการเงิน ตลอดจนเพื่อประเมินความหน้าเชื่อถือด้านเครดิตของท่านสำหรับการให้บริการเพื่อเก็บรักษาประวัติเครดิจของท่านในปัจจุบันและในอนาคต หรือเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบุคคลภายนอกเพื่อเสนอต่อท่าน

3.2          เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ: เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามกระบวนการที่ต้องรู้จักลูกค้าและระบุตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (KYC) หรือในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2562 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ เพื่อป้องกันความผิดภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่ออนุญาตให้ท่านได้เข้าถึงบัญชี การตรวจสอบ การยีนยัน และการตรวจสอบตัวตนและลายมือชื่อของท่าน การตรวจสอบสถานที่ของท่าน และเพื่อบันทึกคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวตนของท่านสำหรับแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์

3.3          เพื่อใช้ข้อมูลทางธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน: การประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรม
เพื่อจัดการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การคำนวน การคืนเงิน หรือกิจกรรมกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับขั้นตอน ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ตัวแทน/ตัวแทนผู้มีอำนาจเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน และขั้นตอนการชำระคืน และกิจกรรมทางการเงินอื่นใด รวมถึงการทำธุรกรรมหรือบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องการออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จการชำระเงิน
และการส่งมอบเอกสารดังกล่าว

3.4           เพื่อสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์: เพื่อแจ้งผลเกี่ยวกับการลงทุนของท่าน เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้การให้บริการ เพื่อส่งจดหมายหรือเอกสาร (เช่น จดหมายต้อนรับ รหัส PIN ข่าวสาร
ข้อความแจ้งเตือน และข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้) และการติดตามการจัดส่งไปรษณีย์
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนเงินหลักประกันที่เหลืออยู่เพื่อดำเนินการขอรับคืน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อใช้และปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่าน
เพื่อตอบสนองและปฏิบัติตามคำขอของท่านเกี่ยวกับการให้บริการหรือให้
เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ

3.5            เพื่อติดตามทวงถามหนี้: เพื่อดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระโดยบริษัทฯ
และผู้ให้บริการการทวงถามหนี้ เพื่อเรียกคืนเงิน เพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืน หรือ เพื่อรับทรัพย์สินจากท่าน และจัดการกับบัญชีของท่านตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สิทธิตามกฎหมายสำหรับการเรียกให้ชำระหนี้และการเรียกเงินที่ค้างชำระจากบัญชีที่เกี่ยวกับการให้บริการ)

3.6            เพื่อโฆษณาและการตลาด: จัดทำโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ส่วนลด) เพื่อจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคลุ้นของรางวัลหรือกิจกรรมอื่นในด้านความร่วมมือ/การเป็นพันธมิตร และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำการตลาดทางตรงและทำการตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นแบบกำหนดเป้าหมาย
เพื่อดำเนินการและจัดการลงทะเบียนบัญชีและกิจกรรมของคุณ เพื่อดำเนินการวางกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล เพื่อดำเนินการด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด เพื่อวิจัยการตลาด และประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านสื่อสังคมออนไลน์ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการตลาดของบริษัทฯ การสื่อสาร ประกาศ ข่าว และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ รวมถึงบริการโฆษณาและของรางวัลจากบริษัทฯหรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ การสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเอเจนซี่

3.7            คำแนะนำและการตั้งค่าเฉพาะบุคคล: บริษัทฯได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของท่าน เช่น
กรให้บริการประเภทใดที่ท่านมีแนวโน้มจะสนใจ เพื่อนำไปปรับการโฆษณา และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการได้ตรงกับความสนใจของคุณมากที่สุดนอกจากนี้ โดยปรับแต่งประสบการณ์ของท่าน บริษัทฯอาจเสนอการให้บริการให้แก่ท่านตามความสนใจและการเรียกดูเว็บออนไลน์(รวมถึงเว็บไซต์บริษัท)

3.8            การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดและข้อเสนอในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับปรับปรุงระบบ (เช่นพัฒนาแบบจำลองการจำแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อตรวจสอบใบเสร็จเรียกเก็บเงินและจดหมายต้อนรับแบบสุ่มสำหรับปรับปรุงความแม่นยำ
เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจลูกค้าสำหรับปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดในเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านเข้าชม หรือส่วนใดของเว็บไซต์ที่คุณพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดการประเมินส่วนที่เชื่อมประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ การทดลองใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในโปรแกรม (Debug) และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อวิเคราะห์การให้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มของท่าน เพื่อจดจำท่านในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และเพื่อพัฒนาข้อมูลในเชิงคุณภาพ

3.9            การวิเคราะห์ความเสี่ยง: การประเมินความเสี่ยงตามข้อมูลของท่านและข้อมูลที่ได้รับ
เพื่อประเมินคุณสมบัติในการเข้ารับการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อประเมินใบสมัครของคุณหรือคุณสมบัติในการเข้ารับการให้บริการ (เช่น เพื่อประเมินคะแนนเครดิตสำหรับการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และการอนุมัติคำขอเงินกู้ เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของการขอเงินกู้ ธุรกรรมทางธุรกิจ สิทธิในเงินกู้
และแหล่งรายได้ของท่าน) เช่นเดียวกับเพื่อประเมินความสามารถในการชำระคืน เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรือคาดการณ์โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ) เพื่อควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต

3.10          การปกป้องประโยชน์ของบริษัท: เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทฯ
การใช้สิทธิและการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็น เช่น เพื่อ ป้องกัน และแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต และเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการระบุธุรกรรมที่มีการทุจริต การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการติดโทษ (Sanction List) การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและบันทึกการจัดการสินทรัพย์ ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล เพื่อตรวจสอบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัทฯ เพื่อการติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับบริษัทฯ สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินคดี

3.11          เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ทางกฎหมาย: เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดี
หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อบริษัทฯ เห็นสมควรว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ การปฏิบัติตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการ คำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม การใช้สิทธิและการโต้ตอบข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
(ซึ่งรวมถึงการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ การเรียกคืนจากบัญชีค้างชำระ) เพื่อเก็บรักษาบันทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท เพื่อการใช้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม เพื่อการใช้ข้อมูลผลกิจกรรมการรายงานเครดิต และการกำกับดูแลและการรายงานภาษี การเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ

3.12          เพื่อการทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบริษัทฯ:เพื่อดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯการจัดการระบบสื่อสารการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน การดำเนินงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคุณในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบริษัทฯ เพื่อให้ท่านเข้าถึงระบบที่มีอยู่และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

3.13           การทำธุรกรรมขององค์กร: กรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งรายอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น

3.14           เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายอันอาจเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.15          เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: การตรวจสอบบันทึกกิจกรรมเครือข่าย เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย และเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับข้อมูล การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวโยงกับการบำรุงรักษาข้อมูล


4.              การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเพื่อการให้บริการแก่ท่านมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้:

4.1             ตัวแทนของบริษัทฯ  บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

4.2             กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้คำปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ตัวแทนเรียกชำระหนี้ และตัวแทนอื่นใดของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อตกลงในทางสัญญาสำหรับงานหรือการให้บริการบางส่วน เข่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแทนทำการค้นคว้าวิจัย ตัวแทนทำแบบสอบถาม ตัวแทนโฆษณา ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการทางโทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้านการตลาด

4.3             เครดิตบูโร ผู้ให้บริการรายงานเครดิต ผู้ให้บริการข้อมูลเครดิต และ/หรือผู้จัดอันดับเครดิต

4.4             ผู้ให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับการให้บริการที่ให้แก่ท่าน

4.5             ผู้มีส่วนร่วมหรืออาจมีส่วนร่วมหรือผู้รับโอนสิทธิหรือผู้รับโอนในสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้สัญญาและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและท่าน

4.6             ผู้ค้ำประกัน และผู้ให้หลักประกันสำหรับการให้บริการซึ่งให้แก่ท่าน

4.7             หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศสำหรับการปฏิบัติงานหรือบุคคลซึ่งกฎหมายหรือรัฐบาลนั้นกำหนด หน่วยงานทางปกครอง ศาลหรือองค์คณะใด

4.8             พันธมิตรทางกลยุทธ์หรือทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เพื่อการให้บริการโดยเฉพาะเจาะจงกับท่าน

4.9             บุคคลใดซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิหรือการรักษาสิทธิของท่านภายใต้สัญญากับบริษัทฯ
และ/หรือ

4.10           บุคคลใดซึ่งได้รับอนุญาต และ/หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

5.          การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการและตามระยะเวลาที่ต้องการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต หรือตามหน้าที่ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และระเบียบ

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากมีการยุติ หรือเลิกการให้บริการกับท่านเป็นเวลา 10 ปี

6.          สิทธิของท่าน

6.1         สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ความยินยอมซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ สำหรับการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงมีผลบังคับจนกว่าท่านจะขอเพิกถอนโดยเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าเมื่อใด โดยการส่งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทฯ เว้นแต่ตามลักษณะของความยินยอมนั้นไม่อาจเพิกถอนได้


บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นที่พึงพอใจแก่ท่าน หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นซึ่งรวมถึงการปฏิเสธที่จะให้ หรือเลิกให้บริการแก่ท่าน

6.2        สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งซึ่งบริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านหรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาอย่างไร ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.3         สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านข้อมูลโดยใช้เครื่องจักร และท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นว่าเนื่องจากมีเหตุทางเทคนิค หรือบริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ง หรือโอนหาก (i) เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ (ii) เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ (iii) การโอนนั้นกระทบสิทธิของผู้อื่น (เช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ครอบครองเกี่ยวกับท่านจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

6.4        สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับจุดประสงค์เพื่อทำการตลาดแบบตรงไม่ว่าเมื่อใด โดยการให้คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับสำหรับการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการเก็บข้อมูล หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกระทำไปเพื่อการก่อให้เกิด การปฏิบัติตามการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นใดซึ่งเป็นกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

6.5        สิทธิในการลบหรือยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้(สำหรับข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บไว้โดยบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเก็บข้อมูล หรือถ้ามีเหตุผลที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย เช่นการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและอื่นๆ) จากฐานข้อมูลบริษัทฯ หรือตามที่บริษัทฯ ได้รับการขอเพื่อยุติการประมวลผล ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยให้คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามคำขอนั้น

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการที่จำเป็น หากบริษัทฯ เห็นว่าการลบ หรือยุติดังกล่าวทำให้บริษัทฯ
ไม่สามารถทำการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่อันเป็นที่น่าพอใจแก่ท่าน การกระทำเช่นว่านั้นรวมถึงสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้หรือยุติการให้สินเชื่อ และการให้บริการแก่ท่าน

เมื่อท่านขอให้บริษัทฯ ลบ หรือยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ใช้อย่างแพร่หลาย และมีเหตุที่เพียงพอในการลบหรือยุติ บริษัทฯ จะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพในการแจ้งบุคคลอื่นซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลบหรือยุติ หรือลบลิ้งก์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.6        สิทธิในการระงับ

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยการส่งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ที่ชัดเจน อาทิ ในระยะเวลาของขั้นตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

6.7         สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ขาด
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวมนั้นไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ ทำให้สับสนหลงผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านอาจคำบอกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] โดยระบุ ชื่อ และ เอกสารแสดงตัวตน/หนังสือเดินทาง เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่นิติบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอของท่าน
พร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าว บริษัทฯจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความ บริษัทฯ อาจขอข้อมูล หรือเอกสารจากท่านเพื่อตรวจสอบตัวตน และความถูกต้องของคำขอนั้น และข้อมูลเกี่ยวกับการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ขอมา


6.8        สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. หรือประกาศใดๆ ซึ่งออกภายใต้พ.ร.บ.

6.9        สิทธิในการขอการเปิดเผยแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาจากแหล่งอื่น

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ได้รับโดยตรงจากท่าน หากบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว(เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย) ท่านอาจขอให้บริษัทฯ
เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว

7.          ความปลอดภัย

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ โดยทำการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การแก้ไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง
การจำหน่าย การสูญหายซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้พนักงาน และผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดำเนินการตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และใช้ความระมัดระวังและมาตราการในการใช้ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน

8.          การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดเก็บ และสำรองไว้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก อย่างไรก็ตามการให้บริการในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำกัดในประเทศเดียว เพราะบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่แพลตฟอร์มคราวด์ หรือเซอร์เวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการโอนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายซึ่งอยู่นอกประเทศ


การใช้เว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯทำการเชื่อมต่อนั้น
ท่านตกลงว่าข้อมูลของท่านอาจถูกประมวลหรือโอนไปยังประเทศอื่นเช่น สิงค์โปร มาเลเซีย อินโดเนเซีย และประเทศอื่นๆ เมื่อมีความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น
ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เท่ากับประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอกับประเทศไทยเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.          การสอบถามและการร้องเรียน

การสอบถาม การขอ ข้อกังวล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของท่านที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบบุคคลของท่านสามารถส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท
เอฟเอส สยาม จำกัด/ บริษัท เอฟเอส
แคปปิตอล จำกัด

อีเมล์: [email protected]

ที่อยู่: 188 อาคารสปริงทาวเวอร์
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการรวมถึงความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งท่านมีต่อบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับ และยินยอมเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยินยอมโปรดติดต่อตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น

10.         การเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว


โปรดทราบว่า บริษัทฯอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว และบริษัทฯ
จะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบกรณีมีการเพิ่มเติม หรือมีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด การใช้การให้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง หรือความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการยอมรับ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว

11.         การให้ความยินยอม และการยอมรับ

หากท่านเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ผู้มีอำนาจลงนาม ตัวแทน ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ หรืออื่นใด ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageThai ไทย
lockSSL Secure Site

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ในหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับเงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเราภูมิใจในความรวดเร็วและความยืดหยุ่นของเราในการให้เงินทุนแก่ SMEs ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของโลกอย่าง เช่น SoftBank Ventures และ Sequoia India ทั้งนี้ เราได้จัดหาเงินทุนให้ SME ไปมากกว่า 80,000 รายทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะที่แก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินและเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับ SME เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแกนหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด และ บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Funding Societies

บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105563070599) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สามารถตรวจสอบการได้รับความเห็นชอบของเราได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search

บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105564064304) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการให้เงินทุนแก่ SME ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน